0113-750711 info@scooterhurenzeeland.nl

Algemene voorwaarden

Algemene Huurvoorwaarden Scooter Huren Zeeland

De nu volgende Algemene Huurvoorwaarden hebben betrekking op de verhuur van scooters en toebehoren door Scooter Huren Zeeland. Scooter Huren Zeeland is een handelsnaam van Blue Green Holiday te Yerseke en is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nr.: 69708827.

Onder verhuurder wordt verstaan: Scooter Huren Zeeland;

Onder huurder wordt verstaan: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit en de feitelijke bestuurders van het voertuig;

Onder het gehuurde wordt verstaan: Scooters en / of E-tuk Limo en alle toebehoren als zijnde vermeld op de huurovereenkomst;

Artikel 1: De huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen en dit te controleren voor vertrek. De verhuurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben afgeleverd. Indien zich technische problemen voordoen tijdens de rit, wordt de huurder geacht zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de verhuurder. De verhuurder zal indien beschikbaar vervangend vervoer bezorgen. Indien niet mogelijk zal de verhuurder het verhuurbedrag minus de verstreken periode/verreden kilometers voor de betreffende voertuig terug betalen aan de huurder;

Artikel 2: De huurder verklaart dat alle personen van de door hem/haar gereserveerde groep kennis hebben genomen van deze Algemene Huurvoorwaarden. Het rijden op de scooter is alleen toegestaan voor personen vanaf 18 jaar en in het bezit zijnde van een geldig bromfietscertificaat of geldig Nederlands rijbewijs. De bestuurder van de E-tuk Limo is alleen toegestaan voor personen vanaf 25 jaar en in het bezit zijnde van een geldig of geldig Nederlands autorijbewijs B. Artikel 2 is niet van toepassing op passagiers;

Artikel 3: Huurder dient zich te allen tijde te houden aan de geldende wetgeving en verkeersregels, verplicht zich om uitsluitend verharde wegen en geasfalteerde fietspaden te gebruiken en daarbij altijd op een verantwoorde manier met het gehuurde om te gaan. Het is het verboden van- of tegen stoepranden op te rijden, alcohol, drugs en/of medicijnen (die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden) te gebruiken voor of tijdens de huurperiode;

Artikel 4: Het is uitdrukkelijk verboden om zich met de voertuigen op onverharde wegen te begeven. Hieronder wordt o.a. verstaan; duinen, bospaden en strand etc…. .

Artikel 5: De huurder dient voor aanvang van de verhuur het totale bedrag van de overeenkomst (inclusief borg) betaald te hebben.

Artikel 6: Het gehuurde is WA verzekerd. Eigen risico per gebeurtenis is € 1.000,- De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade gemaakt door hem. Alle schade (inclusief diefstal), aan het gehuurde of andere spullen van de verhuurder, hoe ook veroorzaakt, toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van schuld door de huurder of van derden komt voor rekening van huurder. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, direct en onmiddellijk vergoeden. Bij het niet onmiddellijk voldoen van de totale schade zijn niet alleen de kosten van de schade maar ook alle verhaalkosten, zoals gevolgschade, voor rekening van de huurder.

Artikel 7: De huurder dan wel bestuurder is verplicht bij het parkeren de sleutel uit het contactslot te halen, toebehoren die niet onlosmakelijk met het voertuig verbonden zijn met zich mee te nemen en op slot te zetten met het meegeleverde slot. De huurder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het op de juiste manier stallen van het voertuig en een goede en juiste bevestiging aan een onlosmakelijk object (bijvoorbeeld een lantaarnpaal). De voertuigen mogen nimmer en te nooit onbeheerd dan wel onbewaakt worden achtergelaten;

Artikel 8: De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan het gehuurde toegebracht of ontstaan, ongeacht of dit het gevolg is van schuld van de huurder of derden. Bij schade dient de verhuurder te allen tijde ingelicht te worden en dient ter plekke een schadeformulier ingevuld te worden. Bij diefstal of vermissing is de huurder aansprakelijk voor de vervangingswaarde van het gehuurde, de huurderving is daarbij niet inbegrepen. De huurder zal de uit bovenstaand voortvloeiende kosten van herstel danwel of alsmede vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, aan de verhuurder vergoeden. Vooruitlopend op de definitieve vergoeding na taxatie, zal alvast het eigen risico van € 1.000,00 zoals genoemd in Artikel 5 in rekening worden gebracht en ter plekke dienen te worden voldaan. Na taxatie dan wel herstel wordt het totale schadebedrag in rekening gebracht, welke per ommegaande dient te worden voldaan. Bij het niet onmiddellijk voldoen van de totale schade worden niet alleen de kosten van de schade, maar ook de (minnelijke) incassokosten, rentes en eventuele hieruit voortvloeiende juridische kosten aan de verhuurder doorberekend;

Artikel 9: Het huren van de scooters geschiedt op eigen risico. Verhuurder is niet aansprakelijk voor welke vorm van schadevergoeding dan ook ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen. Verkeersovertredingen en de daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de huurder, worden in rekening gebracht en dienen per ommegaande te worden voldaan;

Artikel 10: Het is huurder niet toegestaan het gehuurde aan derden in gebruik of onderhuur af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen;

Artikel 11: Bij vroegtijdig terugbezorgen, blijft de volle huur gelden. Bij tijdsoverschrijding van de overeengekomen huurperiode geldt een direct te betalen toeslag van € 10,- euro per verstreken uur per scooter. Indien het gehuurde niet op tijd binnen de maximaal afgesproken termijn bij de verhuurder is teruggebracht, is de huurder aan de verhuurder voor iedere dag, dat het gehuurde te laat wordt teruggebracht, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist, verschuldigd een boete van € 100,- per dag. Inlevering van het gehuurde kan tot uiterlijk 18:00 uur of op een vooraf afgesproken tijd.

Artikel 12: Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om het gehuurde na vermeend misbruik in te nemen zonder restitutie van het huurbedrag;

Artikel 13: Verhuurder heeft het recht om onder bepaalde weersomstandigheden, zonder kosten wederzijds, te annuleren als de veiligheid in gevaar komt, dit ter beoordeling van de verhuurder;

Artikel 14: Kosteloos annuleren is mogelijk tot uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de gereserveerde huurdata. Bij annulering korter dan 14 dagen voorafgaand aan de gereserveerde huurdata is de huurder verplicht tot het betalen van 50% van de totale huursom. Bij annulering korter dan 7 dagen voorafgaand aan de gereserveerde huurdata is de huurder verplicht tot het betalen van 100% van de totale huursom. Een wijziging in het aantal deelnemers (tot 10%) kan tot uiterlijk 7 dagen voorafgaand aan de gereserveerde huurdata schriftelijk worden doorgegeven. De verhuurder is te allen tijde zonder opgave van reden gerechtigd de verhuurovereenkomst per direct op te schorten of te annuleren;

Artikel 15: De huurder betaalt voorafgaand aan de gereserveerde huurperiode een borg van € 200,00 voor de eerste scooter en € 50,00 voor elke volgende scooter. De huurder betaalt voorafgaand aan de gereserveerde huurperiode een borg van € 500,00 voor E-tuk Limo. Deze borg wordt teruggestort indien het gehuurde in éénzelfde staat als bij ontvangst wordt geretourneerd. De verhuurder is gerechtigd het bedrag van een eventuele schade met de vooruitbetaalde borg te verrekenen, onverminderd het recht van verhuurder op aanvullende schadevergoedingen. Binnen vijf werkdagen na de huurdatum wordt het volledige borgbedrag als er geen schade is weer op de door u opgegeven rekening bijgeschreven.

Artikel 16: Op onze Algemene Huurvoorwaarden en huurovereenkomsten is het nederlands recht van toepassing.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op en/of vul het contactformulier in.

0113-750711 info@scooterhurenzeeland.nl Contactformulier
Klanten over
Scooter Huren Zeeland
Top dag gehad, leuke manier om de omgeving te ontdekken. Goede uitleg en leuke routes gekregen.
Esdra Minnaard
Esdra Minnaard
27/09/2021
Wij hebben een hele leuke tour gedaan op de e-choppers. We kregen een route mee die makkelijk te volgen was. Wij zijn langs een prachtige route naar Goes gereden en na daar wat te hebben gedronken weer terug gereden naar Yerseke. Je bent zeker wel een hele middag zoet. We hadden in de week voorafgaand een afmelding, na een telefoontje is er 1 e-scooter gecanceld en kregen we meer terug dan dat eigenlijk op de website stond, hele goede service dus! Als je een leuke activiteit zoekt voor een grotere groep dan is dit zeker een aanrader!
Klarina Schot
Klarina Schot
27/09/2021
Heerlijke e-choppers, goed verzorgd. Was zeer gezellige dag😎☀️
Haarstudio Jose
Haarstudio Jose
13/09/2021
Super dag gehad op de e-scooter. Een aanrader. Ook als senior kun je een mooie dag beleven en top genieten van al het moois wat Zeeland te bieden heeft.
Jannie de Bel
Jannie de Bel
30/08/2021
Vriendelijke mensen. Top! Voor herhaling vatbaar.
Sandra Swerts
Sandra Swerts
21/08/2021
Vriendelijk mensen
Eva Soriano
Eva Soriano
31/07/2021

Wilt u ook een review achterlaten?

Copyright Scooter Huren Zeeland | Sitemap | Website door: Steketee Online